Imam Ath- Thabari: Sang Maestro Tafsir yang Melajang Hingga Akhir Hayatnya

Diposting pada 1,497 views

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Ath-Thabari atau dikenal dengan Imam Ath-Thabari, lahir di kota Amul, Tabaristan, Afghanistan pada tahun 224 H/ 839 M. Beliau biasa dipanggil Abu Ja’far dan dikenal dengan nama Ath-Thabari karena dinisbatkan pada nama tanah kelahirannya Thabaristan. Beliau merupakan ulama yang menyibukkan hari-harinya dengan thalabul ‘ilmi dan berstatus lajang seumur hidupnya.  Pengabdian beliau dalam menebarkan cahaya pengetahuan mengalahkan hasratnya untuk menikah.

Ayah Imam Ath-Thabari merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu dan menginginkan putranya untuk menjadi ulama besar. Imam Ath-Thabari kecil diajari dan dibimbing oleh ayahnya untuk menghafal Al-Qur’an  serta mempelajari berbagai keilmuan Islam tradisional. Pada usia 7 tahun, Imam Ath-Thabari menyelesaikan hafalan Al-Qur’annya. Beliau diminta ayahnya untuk menjadi imam shalat pada usia 8 tahun, dan mulai menulis hadis pada usia 9 tahun. 

Imam Ath-Thabari melanjutkan perjalanan pendidikannya dengan pergi merantau ke Ray, Baghdad, Kuffah, dan Bashrah, lalu ke Fustat, Mesir. Dalam perjalanan tersebut, Imam Ath-Thabari memperoleh banyak ilmu, seperti ulum Al-Qur’an, qiraat, tafsir, hadis dan ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, ilmu perbandingan mazhab, sejarah dunia, perdebatan para ahli fiqh, dan lain-lain. 

Al-Khathib berkata: “Imam Ath-Thabari memiliki keutamaan, ilmu, kecerdasan, dan hafalan yang diakui oleh setiap orang. Beliau menguasai berbagai macam ilmu dalam Islam dan tidak ada seorang pun dari umat ini yang dapat mengunggulinya”. Beliau dikenal sebagai imam mujtahid mutlak, Syaikh Mufassirin (Guru Para Ahli Tafsir), muhaddits (ahli hadis), sejarawan, faqih (ahli hukum fiqh), ushuli (ahli teori fiqh), dan ahli bahasa. Namun, Imam Thabari tidak pernah mengklaim diri sebagai mujtahid mutlak, sebagaimana empat imam mazhab. Imam Ath-Thabari sendiri mengaku sebagai pengikut Mazhab Syafi’i. 

Baca Juga:  Kisah Khotimat #4 : Tidak Hanya Mengaji, Santri Juga Mengabdi

Imam Ath-Thabari termasuk ulama yang pada masanya paling produktif dalam menghasilkan karya tulis. Karya-karyanya mencapai puluhan bahkan ratusan buku dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Di antara karya tulisnya yang paling populer adalah kitab Jami’ al-Bayan atau yang lebih dikenal dengan Tafsir ath-Thabari. Imam Ath-Thabari mendiktekan tafsirnya kepada para santrinya hingga 7 tahun lamanya, tepatnya pada tahun 280 H hingga 290 H. Selain tafsir, Beliau juga menuliskan buku sejarah popular, Tarikh ar-Rasul wal Anbiya’ wal Muluk wal Umam (History of The Prophets and Kings). Karyanya tersebut selesai didiktekan kepada para santrinya pada tahun 303 H.

Imam Ath-Thabari adalah salah satu ulama besar yang pendapat-pendapatnya sering dijadikan rujukan oleh umat dikarenakan Beliau memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai ilmu. Selain itu, Beliau juga merupakan sosok yang unggul budinya. Imam Ath-Thabari tidak menyukai dan menjauhi kehidupan duniawi. Namun, meskipun Beliau banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mengajarkan ilmu, beliau tetap menjaga keharmonisan hubungan sosial. 

Imam Ath-Thabari wafat pada akhir bulan Syawal tahun 310 H dalam usia 86 tahun. Beliau dikebumikan di dalam rumahnya. Para ulama dan kaum cendekia berduka cita sangat mendalam atas wafatnya Imam Ath-Thabari. Ribuan orang berdatangan dalam pemakaman beliau untuk mendoakannya. Semasa hidupnya, Imam Ath-Thabari tidak meninggalkan istri dan keturunan. Namun, Beliau meninggalkan ilmu pengetahuan dan berbagai kitab yang akan selalu terkenang sepanjang masa.

Oleh: Husna Nailufar

Sumber : 

Ilustrasi: Tirto.id

Baca Juga:  Kisah Khotimat #2 : Mondok Sambil Kuliah